Chính sách thanh toán

Khách hàng nhận báo giá và tài khoản thụ hưởng từ nhân viên kinh doanh qua email